Aannamefactoren

De volgende factoren spelen een rol bij de keuze of een kind wel of niet kan worden geplaatst:

  • De grootte van de groep.
  • Het aanwezige aantal zorgleerlingen in de groep.
  • Een kind dat van een andere school komt, mag niet een advies hebben voor plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs.

Voor kinderen met leerproblemen en / of sociaal-emotionele problemen geldt dat de IB-er op grond van ingewonnen advies adviseert of plaatsing haalbaar is, d.w.z. dat er hulp kan worden geboden binnen de zorgstructuur van het Zuiderpad.
Kinderen die vier jaar worden en waarvan bekend is dat zij niet dienen in te stromen in het reguliere basisonderwijs, worden niet aangenomen. Hierbij speelt het advies van externen een zeer belangrijke rol. Indien nodig zal de school een bemiddelende rol spelen om het kind op het juiste onderwijs te krijgen.