Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs

Toetsen en evalueren
Regelmatig worden de vaardigheden die we onze kinderen aanbieden geëvalueerd. Deze evaluatie is o.a. gebaseerd op observaties, werkresultaten, toets-uitslagen van methode-gebonden toetsen en ontwikkelingen zichtbaar gemaakt m.b.v. het CITO-leerlingvolgsysteem. De toets-gegevens met de daaruit voortvloeiende verbeter- en actiepunten, worden besproken met de voorzitter van het bestuur en weergegeven in het katern “opbrengsten in beeld.”

Terugkoppeling VO
In gesprek met het VO worden de resultaten van de kinderen die in voorgaande jaren naar die school zijn doorgestroomd besproken. Tevens wordt ons een schriftelijke rapportage toegestuurd. We laten in het gesprek graag terugkomen of de ontvangende school voor voortgezet onderwijs hiaten ziet in de doorgaande lijn. Op deze manier toetsen we tevens ons aanbod.

Schoolplan
De evaluaties en de bevindingen van de inspectie zijn basis voor onze beleidsontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt beschreven in ons schoolplan. Het schoolplan geeft inzicht in de onderdelen die we als team aan gaan pakken in de komende jaren. Een meerjarenplanning is opgenomen in het schoolplan.

Jaarplan
Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld met daarin de voornemens voor het schooljaar.
Verder beschikken we over een meerjaren-investeringsbegroting, een jaarlijkse begroting en een jaarrekening.

Vergaderingen
Het team of een deel van het team heeft regelmatig overleg over het onderwijsaanbod, praktische zaken en leerlingbesprekingen. Ook de leerkrachten van de parallelgroepen overleggen regelmatig met elkaar om tot afstemming te komen.
Deze overlegvormen vinden plaats van 14.45 tot 15.15. Overleg met ouders en externe deskundigen kan na deze tijd plaatsvinden. Daarnaast plannen we jaarlijks enkele studiedagen in voor het team.