Als een kind ziek wordt

Ziekte

De school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Bij de beslissing of een kind naar school mag of thuis moet blijven spelen twee argumenten een rol:
• Gezondheid van de andere kinderen.
• Welbevinden van het zieke kind.

Een kind met lichte ziekteverschijnselen, zoals een snotneus of huiduitslag, kan meestal wel normaal meedoen in de groep.
Echter bij enkele besmettelijke ziekten mag het zieke kind niet naar school komen. Wering is nodig als de kans op besmetting voor de andere kinderen en de leerkrachten te groot is.
Een kind met koorts, pijn, diarree en/of braken heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in de huiselijke kring opgevangen worden.

Meld uw kind liefst voor aanvang van school ziek bij de administratie van het Zuiderpad

Als een kind op school is, duidelijk ziek is en niet meer met het groepsgebeuren mee kan doen, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers en vragen hen om het kind op te komen halen.

Als er accuut gevaar dreigt (plotselinge benauwdheid, bewusteloosheid) schakelt de school direct medische hulp in.

Wij vragen u bij de start van uw kind op onze school om het formulier ‘toestemming tot handelwijze als uw kind ziek wordt op school’ in te vullen.

Zo nodig vragen wij u om het formulier ‘toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek’ en ‘toestemming voor het uitvoeren van medische handelingen’ in te vullen. Deze formulieren worden doorgegeven aan de volgende leerkracht en daar met u besproken aan het begin van het schooljaar.