Andere redenen

Voor het aannemen van deze categorie kinderen wordt de volgende procedure doorlopen:
Er komt een intakegesprek met de ouders, waarbij de motivatie voor de overstap moet worden verduidelijkt;

  • De school van herkomst wordt geraadpleegd.
  • Indien onvrede de motivatie is, wordt aangeraden toch de dialoog met de school van herkomst te zoeken;
  • Indien ouders deze stappen gezet hebben en er voor hen geen bevredigende oplossing is bereikt en zij staan toch op plaatsing dan wordt nadrukkelijk geïnformeerd bij de school van herkomst;
  • Indien de school van herkomst het kind met behulp van bepaalde plannen begeleidt of wanneer het kind gebruik maakt van een arrangement volgt er altijd een overleg over de plaatsing met het centrum voor passend onderwijs.
  • Indien voorgaande stappen voor ouders een gepasseerd station zijn, wordt bezien of plaatsing een reële zaak is; hierbij spelen de aannamefactoren en eventueel het advies van onze intern begeleider een bepalende rol.