Bovenschoolse plusklas van Kans & Kleur

Het Zuiderpad hanteert het protocol hoogbegaafdheid. In leerjaar 7 is voor de kinderen die aangetoond hoog intelligent of hoogbegaafd bevonden zijn de mogelijkheid om één dagdeel per week deel te nemen aan een plusgroep. In deze plusgroep wordt vooral aandacht besteed aan de vaardigheden die je nodig hebt om kennis op te doen en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. De inhoudelijke verrijking en verdieping van de lesstof vindt plaats in het reguliere lesprogramma van de school. De plusgroep is voor alle groepen 7 van de scholen van stichting Kans en Kleur.

De aanmelding voor de plusgroep kan alleen gebeuren door de school, uiteraard met toestemming van de ouders. Het vervoer van en naar de plusgroep moet door de ouders zelf geregeld worden. In het schooljaar 2022-2023 wordt de locatie Huissteden gebruikt voor de bovenschoolse plusklas. Vervoer is hierdoor voor onze leerlingen geen probleem.

De electiecriteria en de procedure om uw kind aan te melden bespreekt de intern begeleider met u.

De bovenschoolse Plusklas is een ochtend in de week. Wanneer u akkoord gaat met de aanmelding, bent u verantwoordelijk voor het vervoer naar en van de Plusklas. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
Een selectiecommissie beoordeelt de aanvragen. Wanneer de aanmelding voldoet aan de criteria wil het niet zegen dat de leerling automatisch geplaatst wordt. Er zijn 16 plaatsen per jaargroep beschikbaar. Bij overtekening zal de commissie en keuze maken welke leerlingen geplaatst worden. Is uw kind geselecteerd voor de Plusklas, worden de eerste drie weken gekeken of de Plusklas voor uw kind een goede plek is. Dan wordt bepaald of de inschrijving definitief is. De deelname geldt voor een jaar. Aanmelden is vrijwillig, wanneer de inschrijving definitief is, is de deelname niet vrijblijvend. Uw kind wordt wekelijks in de Plusgroep verwacht.