Onderwijsondersteuningscentrum Kans&Kleur

Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen.
Kans & Kleur heeft als kerntaak om de gehele stichting te versterken wat betreft passend onderwijs.
Alle scholen van Kans & Kleur leveren een bijdrage aan de realisering van passend onderwijs in Wijchen. Het onderwijszorgcentrum ondersteunt de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Hiertoe biedt het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur leerkrachten professionalisering en ondersteuning gericht op ondersteuning aan basisschoolleerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Het centrum is verbonden aan de Bolster, de school voor Speciaal Basisonderwijs.

Het onderwijszorgcentrum kent de volgende functies:

 • Ondersteuningsplatform Wijchen (zie onder)
 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
 • Kortdurende interventies
 • Groot overleg en consultaties voor scholen
 • Professionalisering
 • Kwaliteitsbewaking

  Vanuit het onderwijszorgcentrum worden de volgende zaken gerealiseerd:
 • Het bieden van speciaal basisonderwijs op de Bolster
  Afdeling jonge kind van het speciaal basisonderwijs in Noorderlicht
 • Crisisopvang op de Bolster
 • Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen. Er is hulp voor leerlingen en gezinnen en toeleiding naar het sociale wijkteam.
 • Netwerk voor intern begeleiders
 • Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8 voor alle scholen van Kans & Kleur
 • Ondersteuning op de scholen door deskundigen
 • Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn
 • Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen i.v.m. de doorgaande lijn
 • Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs
 • Gespecialiseerde naschoolse opvang binnen Wijchen door Kleur

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de Bolster:
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur hoort bij het samenwerkingsverband Stromenland. Dit is een groot samenwerkingsverband met de gemeenten Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Sint Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

Dit geheel is opgedeeld in zes ondersteuningsplatforms waarvan Wijchen er één is.
Het ondersteuningsplatform is onderdeel van het onderwijszorgcentrum.

Vanuit dit platform werken een aantal schoolondersteuners met verschillende deskundigheden op de scholen. Alle scholen hebben uren om in te zetten voor deze ondersteuning. De school bepaalt zelf hoe en voor wie de ondersteuning wordt ingezet. Een belangrijk doel hierbij is het vergroten van de vaardigheden en kennis van de leerkrachten.

Als een school, ondanks de extra ondersteuning, niet meer voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan er in overleg met ouders besloten worden om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Een commissie van het ondersteuningsplatform bekijkt de aanvraag en het volledige dossier en neemt een besluit over het wel of niet toekennen van de toelaatbaarheid. Met deze verklaring kan de leerling aangemeld worden op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, afhankelijk van het soort toelaatbaarheidsverklaring.
Een toelaatbaarheidsverklaring is geldig in het lopende schooljaar en het gehele nieuwe schooljaar. Daarna wordt er opnieuw bekeken of een onderwijsplaats in het speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk is of dat de leerling teruggeplaatst kan worden in het regulier onderwijs.