Dyslexie en Dyscalculie

Dyslexie

Dyslexie proberen wij al in een vroeg stadium te onderkennen, zodat al in een vroeg stadium extra hulp geboden kan worden. Hiervoor hanteren wij het dyslexie-protocol, waarbij al in de kleutergroepen observaties plaatsvinden om eventuele signalen voor dyslexie in beeld te krijgen.

Dyslexie vaststellen kan pas na ongeveer een tot twee jaar leesonderwijs. Voor een vergoed onderzoek naar dyslexie zijn 3 meetmomenten (toets momenten) noodzakelijk. De mogelijke kenmerken van dyslexie worden met ouders besproken en zij worden op de hoogte gehouden van de ondersteuning die de leerling krijgt.

Niet alle lees-en spellingsproblemen zijn problemen die met dyslexie te maken hebben. De aanpassingen die de leerling nodig heeft leggen wij vast op een aanpassingenkaart. De begrijpend leestoetsen mogen niet voorgelezen worden.

Dyscalculie
Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van ruimtelijk inzicht en rekenen. We hanteren hiervoor het dyscalculieprotocol. Wel is het zo dat leerlingen vanaf groep 6 die ernstige rekenproblemen hebben (mogelijk dyscalculie) gaan werken met een eigen leerlijn. Deze leerlingen krijgen dezelfde instructie en uitleg als de andere kinderen van de groep, en krijgen ook verlengde instructie, maar de verwerking van de leerstof wordt op een eenvoudiger niveau aangeboden.