Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt ergens klachten over hebben, dan zien we graag dat u die eerst bespreekt met de betrokken leerkracht. De leerkracht van uw kind is op school uw eerste aanspreekpunt.
Mocht dat naar uw mening onvoldoende of geen resultaat hebben, dan kunt u zich wenden tot de directeur.

MR

Betreft het een kwestie van schoolbeleid, dan kunt u zich wenden tot de medezeggenschapsraad van de school.

Interne contactpersoon

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon van de school. U kunt met alle soorten klachten bij haar terecht. Zij zal zich inzetten om u te helpen om met uw klacht binnen de school tot een oplossing te komen. Ook kan men terecht met alle vragen en problemen rond ongewenste intimiteiten. (zie Contactpersonen en belangrijke adressen)

Vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris

Verder is er ook een externe vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris waar u met uw klachten terecht kunt. (zie Contactpersonen en belangrijke adressen) Er wordt door zowel de interne contactpersoon als de externe vertrouwenspersoon nooit actie ondernomen zonder toestemming van de betrokkene.

Vindt u dat uw klacht niet of onjuist is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur of bij de externe bezwarencommissie.
Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie, bezwarencommissie en Klachtencommissie van de Bond KBO (zie Contactpersonen en belangrijke adressen).

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe onze school omgegaan is met privacy gevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier www.lumengroup.nl/contact-fg