Verlofdagen en verzuim

Extra verlof en leerplicht

Op grond van de Leerplichtwet zijn ouders/verzorgers ervoor verantwoordelijk dat hun kind de school bezoekt. Dat houdt in dat uw zoon of dochter iedere dag naar school moet, behalve tijdens de schoolvakanties, studiedagen e.d. zoals in de „aanvulling schoolgids“ vermeld.

Daarnaast kan het zijn dat er verlof nodig is buiten de schoolvakanties.
Wanneer u als ouders/verzorgers in verband met de specifieke aard van het beroep niet weg kunt in één van de schoolvakanties, kunt u voor uw zoon of dochter slechts eenmalig extra vrij vragen voor maximaal tien dagen per jaar. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Dit extra verlof moet van tevoren schriftelijk worden aangevraagd, het liefst acht weken van tevoren. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
Wij adviseren u uw vakanties in de geplande schoolvakanties te plannen!

U krijgt schriftelijk bericht van de directeur op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de directie.
Als het om een periode van langer dan 10 dagen gaat, wordt de aanvraag voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.

Verlof aanvragen

In bijzondere situaties mag de schooldirecteur uw zoon/dochter verlof geven. U kunt verlof aanvragen via het verlofformulier op deze website of via het papieren formulier dat u op school kunt opvragen.

Geldige redenen voor verlof vindt u hier.

Bewijs nodig

Heeft u bewijs zoals een trouwkaart, uitnodiging van jubileum, rouwkaart etc.? Lever hiervan dan een kopie in met het papieren formulier of mail dit als bijlage aan administratie-zuiderpad@kansenkleur.nl

Bij een medische of sociale indicatie is een verklaring van een arts.

Besluiten:

U ontvangt een besluit retour. Mogelijke besluiten:

 • Akkoord
 • Niet akkoord
 • Verklaring werkgever indienen
 • Verklaring arts indienen
 • Anders: …….

Indien u het niet eens bent met dat besluit, kunt u bezwaar maken (zie hieronder).

Niet zomaar thuis houden!

Bent u het niet eens met het besluit? Dan adviseren wij u uw kind niet zomaar thuis te houden. Negeren van het negatieve besluit leidt tot ongeoorloofd verzuim.

De directeur is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de gemeentelijk leerplichtambtenaar. Deze stelt dan een procesverbaal op en roept u als ouders ter verantwoording.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met het besluit van de directie, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar maken. En wel binnen 6 weken na de verzending van het besluit van de school.

 • Gaat de aanvraag over vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, dan kunt u uw bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.
 • Betreft de aanvraag een verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar, dan dient u uw bezwaarschrift in bij de Gemeente Wijchen, t.a.v. de leerplichtambtenaar, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.
  Mocht bij een inspectiebezoek blijken dat de school onterecht verlof heeft toegekend dan kan de school ook een boete opgelegd krijgen.
  We hanteren op  Het Zuiderpad de gangbare normen voor verlof en we verwijzen u naar de leerplichtambtenaar als u ons vraagt daar vanaf te wijken.