Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school dient een Medezeggenschapsraad (MR) te zijn. Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 teamleden. Leden van de MR worden via verkiezingen gekozen en hebben ook een aftreedschema.
De bevoegdheden en taken staan beschreven in het MR-reglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op onze site.
Er functioneert ook een gemeenschappelijke MR (GMR). Deze bestaat uit een afvaardiging van de diverse medezeggenschapsraden binnen de Stichting. De GMR moet gezien worden als gesprekspartner van het bestuur, de MR als gesprekspartner van de directeur.

Wat doet de MR?

Krijgen de kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben? Is het veilig op school? Biedt de school een gezonde werkplek voor de medewerkers?

Misschien zaken waar u niet dagelijks over nadenkt. De Medezeggenschapsraad (MR) wel. Wij vertegenwoordigen ouders én leerkrachten. We staan open voor veel zaken die de school aangaan. Spreek ons aan in de klas, op het schoolplein of stuur ons een mail.

Een vergadering bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn openbaar, tenzij van tevoren anders is aangekondigd. Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:
maandag 11 september 2023

We vergaderen over het algemeen in de docentenkamer van locatie Oudelaan. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn op locatie Huissteden. Notulen van voorgaande vergaderingen zijn opvraagbaar bij de MR.

Leden van de MR

Oudergeleding

 • Lidewij Thijssen (voorzitter)
 • Marieke v/d Rakt
 • Roel Duikers (kascontrole en Zuiderblad)

Personeelsleden

 • Helma Duighuisen (secretaris)
 • Hilde Kling (vertegenwoordiging GMR)
 • Lincy van Nuland

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe de MR werkt en waar we iets over te zeggen hebben? Dat hebben we vastgelegd in de volgende documenten.

 • Ons reglement
  Hierin staat onder andere hoeveel leden de MR heeft, hoe de leden gekozen worden en over welke zaken de MR iets te beslissen heeft. Het reglement wordt vastgesteld voor meerdere jaren.
 • Jaarlijks maakt de MR een planning en een jaarverslag, deze vindt u hieronder.
 • Wilt u meer weten of heeft u een vraag voor de MR? Stuur dan een mailtje naar de MR. zuiderpad.mr@kansenkleur.nl