Recht van aanmelding

Recht van aanmelding

Met ingang van 1 augustus 2013 hebben ouders het wettelijk recht om hun kind bij een reguliere basisschool aan te melden of de reguliere basisschool te vragen het kind op school te houden.
Elke aanvraag of het kind op het Zuiderpad kan blijven ( i.c. komen) zal individueel beoordeeld worden aan de hand van en aantal criteria.

Daarbij zal centraal staan:
Het belang van het kind, de zwaarte van een evtuele handicap in verhouding tot de (on)mogelijkheden van de school.

Aannamefactoren

 • De leerling is lid van een groep en dient daar binnen te kunnen functioneren.
 • Het welbevinden en pedagogisch klimaat van de groep als geheel moet gewaarborgd blijven.
 • De leerkracht moet in staat zijn de begeleiding die nodig is voor de betreffende leerling in te passen binnen het groepsgebeuren.
 • De tijdsinvestering die van de leerkracht ten behoeve van deze leerling nodig is moet redelijk zijn en binnen zijn / haar aanstellingsuren te realiseren zijn.
 • De begeleiding van het kind mag niet ten koste gaan van het ontwikkelingsproces van de overige kinderen.
 • De begeleiding van de leerling moet in te passen zijn binnen de zorgstructuur.
 • Het team moet over de juiste expertise beschikken om betreffende leerling te kunnen voorzien in zijn / haar ontwikkelingsbehoefte.
 • De keuze mag niet leerkrachtafhankelijk zijn.
 • Ieder kind heeft zijn/haar eigen ontwikkelingsbehoeftes en vraagt een eigen aanpak. Daarom zal er bij iedere aanvraag een individuele afweging gemaakt worden.
 • De IB-er adviseert op grond van beschikbare documenten, gesprekken met ouders en op grond van ingewonnen advies of plaatsing haalbaar is, d.w.z. dat er hulp kan worden geboden binnen de zorgstructuur van het Zuiderpad.
 • Kinderen die vier jaar worden en waarvan bekend is dat zij niet dienen in te stromen in het reguliere basisonderwijs, worden niet aangenomen. Hierbij speelt het advies van externen een zeer belangrijke rol. Indien nodig zal de school een bemiddelende rol spelen om het kind op het juiste onderwijs te krijgen.
 • De eindverantwoordelijkheid  ligt bij de directie.

Wanneer het Zuiderpad geen passende zorg kan aanbieden, zoeken wij met ouders naar een school die dit wel kan.