Pedagogisch klimaat

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het vormgeven van ons onderwijs is het welbevinden van de kinderen. Het is de voorwaarde om zich te ontplooien en te ontwikkelen.

Het pedagogisch klimaat is niet alleen van belang voor de kinderen, ook de leerkrachten zullen vanuit datzelfde gevoel moeten kunnen werken.

In alle groepen wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling begeleid en de sociale vaardigheden getraind met behulp van de methode Goed Gedaan. Jaarlijks start de gehele school met de bevordering van groepsvorming.

Onder een veilig en open schoolklimaat verstaan we een sfeer waarin iedereen zich op school gekend en betrokken voelt. Een klimaat waarin de sociale verantwoordelijkheid van allen gestimuleerd wordt, waarin onverschilligheid geen kans krijgt en waarin conflicten mogelijk worden voorkomen, maar als ze er zijn, zonder geweld worden opgelost. Dit door kinderen zich betrokken te laten voelen.
Dat houdt in, hen zelfverantwoordelijk maken / te houden voor hun eigen handelen en medeverantwoordelijk te maken voor het groepsgebeuren. Begrenzen doe je daar waar het toelaatbare overschreden wordt.
Teveel begrenzing door de omgeving heeft tot gevolg dat kinderen zich nergens meer verantwoordelijk voor voelen, ook niet voor hun eigen gedrag. Te weinig begrenzen kan betekenen dat kinderen doorslaan of bijvoorbeeld betrokken raken bij zaken die zij nog niet kunnen overzien. Balans vinden in aanleren, aansturen, van zelfverantwoordelijkheid d.m.v. betrekken en begrenzen is dus belangrijk.

Samen met de kinderen zijn vier algemene omgangsregels opgesteld:

• Ik houd rekening met jou
• Ik zorg voor jou
• Ik zorg dat het veilig is
• Ik ben voorzichtig met jouw spullen

Deze omgangsregels kunt u in elke groep terugvinden. In elke groep wordt met de kinderen besproken welk gedrag je dan ziet of hoort.

Eenmaal per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 observatielijsten in m.b.v. het meetinstrument Zien. De vragen hebben o.a. betrekking op het samen spelen en werken, opkomen voor jezelf, een taak uitvoeren, omgaan met ruzie enz. De uitslag wordt met de leerkracht besproken. Bij opvallende zaken kan ‘Goed gedaan’ ingezet worden.
Het is de bedoeling dat het bouwen aan sociale competenties geïntegreerd in het totale lesgebeuren plaats vindt.

We hebben alle afspraken omtrent het pedagogisch handelen vastgelegd in een kwaliteitskaart: Sociale veiligheid en pedagogisch klimaat Het Zuiderpad.