Team van het Zuiderpad

 

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig beleid, het organisatorisch beleid, het financieel beleid en personeelsbeleid. Tevens onderhoudt zij een deel van de externe contacten.

De adjunct-directeur is belast met beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden en regelt praktische zaken in onderwijsondersteuning. Hij is voor een deel vrij geroosterd van lesgevende taken. De adjunct-directeur is bij afwezigheid van de directeur plaatsvervanger.

De kwaliteiscoördinator volgt de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weer van school gaan. Zij is belast met de organisatie van de zorgverlening aan kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. In overleg met de leerkrachten wordt, mede op basis van toets-resultaten, bepaald welke kinderen extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in principe door de leerkracht zelf binnen de groep aangeboden.
Zo nodig wordt extra onderzoek gedaan en contact opgenomen met externe deskundigen. Tevens voert de leerkracht samen met haar daarover gesprekken met deskundigen en de ouders van de desbetreffende kinderen.

directeur
Simone Lemmers
adjunct-directeur
Pim Nova
kwaliteitscoördinator
Wendy Heijmans

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het lesgeven. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep.
De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak extra taken, zoals een coördinatorschap, het organiseren van activiteiten, zorgtaken, enz. Al deze taken staan beschreven in het zogenaamde taakbeleid. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Onderwijsondersteuners

De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijsgevend personeel tijdens het lesgeven, maar ook bij de voorbereiding van de lessen.

Daarnaast hebben we een vakdocent muziek.

De administratief medewerker verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de directie. Daaronder valt bijv. de financiële administratie en leerlingenadministratie en het doen van bestellingen. De ouders kunnen bij haar terecht voor betalingen, algemene informatie, briefjes, etc.

De conciërge ontlast de leerkrachten van een heleboel zaken, zoals kopiëren,  reparaties, tuinonderhoud, koffie en thee verzorgen, boodschappen en nog veel meer

De facilitair medewerker is belast met het schoonhouden van de school.