Team van het Zuiderpad

 

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig beleid, het organisatorisch beleid, het financieel beleid en personeelsbeleid. Tevens onderhoudt zij een deel van de externe contacten. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de directeur geen lesgevende taken.

De teamleider is belast met beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden en regelt praktische zaken in onderwijsondersteuning. De teamleider is voor een deel vrij geroosterd van lesgevende taken. De teamleider is bij afwezigheid van de directeur plaatsvervanger.

De intern begeleider volgt de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weer van school gaan. Zij is belast met de organisatie van de zorgverlening aan kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. In overleg met de leerkrachten wordt, mede op basis van toets-resultaten, bepaald welke kinderen extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in principe door de leerkracht zelf binnen de groep aangeboden.
Zo nodig wordt extra onderzoek gedaan en contact opgenomen met externe deskundigen. Tevens voert de leerkracht samen met de IB-er daarover gesprekken met deskundigen en de ouders van de desbetreffende kinderen.

directeur
Simone Lemmers
teamleider
Pim Nova
intern begeleider
Wendy Heymans

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het lesgeven. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep.
De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak extra taken, zoals een coördinatorschap, het organiseren van activiteiten, zorgtaken, enz. Al deze taken staan beschreven in het zogenaamde taakbeleid. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

groep 1-2a
Femke Postma
groep 1-2b
Daisy van Dijk
groep 1-2c
Loes de Lange
groep 1-2c
Willy Lamers
leerjaar 3
Marianne Westerveld
leerjaar 3
Els Kluver
leerjaar 3
Danielle Vos
leerjaar 4
Anja Duffhues
leerjaar 4
Jaclyn van Schaik
leerjaar 4
Anneloes Boer
leerjaar 5
Sharon de Bruijn
leerjaar 5 Hilde Kling

 

leerjaar 6
Helma Duighuisen
leerjaar 6
Saphira Samusamu
groep 7a
Stan Swartjes
groep 7b
Paul Schaminée
groep 7a en 7b
Vera van Laak
groep 8a
Lily Verbruggen
groep 8a
Susanne Hijmans
groep 8b
Maressa Timmer
groep 8b
Lincy Kuipers
groep 7 en 8
Carry Toonen
groep 7 en 8
Marijn van der Linden
talentbegeleider
Bianca Tax
Anne-Marie van Uden  

Onderwijsondersteuners

De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijsgevend personeel tijdens het lesgeven, maar ook bij de voorbereiding van de lessen.

Daarnaast hebben we ook een vakdocent Gym en een vakdocent muziek

Hannie Segers

Ellie Felten 
Piet Derks
vakdocent gym

Carolien Gerritsen
vakdocent muziek

 

De administratief medewerker verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de directie. Daaronder valt bijv. de financiële administratie en leerlingenadministratie en het doen van bestellingen. De ouders kunnen bij haar terecht voor betalingen, algemene informatie, briefjes, etc.

De conciërge ontlast de leerkrachten van een heleboel zaken, zoals kopiëren,  reparaties, tuinonderhoud, koffie en thee verzorgen, boodschappen en nog veel meer

De facilitair medewerker is belast met het schoonhouden van de school.

administratie
Carin Stevens
conciërge
Jos Reijnen
conciërge
Peter Hendriks
facilitair
medewerker
jacqueline Kobus
facilitair
medewerker
Jeroen Peters