Team van het Zuiderpad

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig beleid, het organisatorisch beleid, het financieel beleid en personeelsbeleid. Tevens onderhoudt hij een deel van de externe contacten. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de directeur geen lesgevende taken.

De teamleider is belast met beleids- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden en regelt praktische zaken in onderwijsondersteuning. De teamleider is voor een deel vrij geroosterd van lesgevende taken. De teamleider is bij afwezigheid van de directeur plaatsvervanger.

De intern begeleider volgt de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weer van school gaan. Zij is belast met de organisatie van de zorgverlening aan kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. In overleg met de leerkrachten wordt, mede op basis van toets-resultaten, bepaald welke kinderen extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in principe door de leerkracht zelf binnen de groep aangeboden.
Zo nodig wordt extra onderzoek gedaan en contact opgenomen met externe deskundigen. Tevens voert de leerkracht samen met de IB-er daarover gesprekken met deskundigen en de ouders van de desbetreffende kinderen.

directeur
Ton van den Broek

teamleider
Pim Nova

intern begeleider
Wendy Heijmans

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het lesgeven in de groep. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep.
De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak extra taken, zoals een coördinatorschap, het organiseren van activiteiten, zorgtaken, enz. Al deze taken staan beschreven in het zogenaamde taakbeleid. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

1-2a
Karin Guelen
 1-2b
Desiree van Kouwen
1-2b en 1-2a
Maria Nuij
1-2c
Willy Lamers
1-2c
Loes de Lange
1d
Daisy van Dijk
3a
Els Kluver
3a
Margo van Haren
3b
MarianneWesterveld
3b
Margo van Haren
4a Anne-Marie van Uden

4a
Anja Duffhues

4b
JaclynvanSchaik
 
4b
Ymie Schuurmans

5a
Hilde Kling

5b
Sharon de Bruijn
5a en 5b
Ymie Schuurmans

6a
Anneloes Boer

6a
Saphira Samusamu

6b
Danielle Vos

6b
Helma Duighuisen

7a
Vera van der Laak
7a
Paul Schaminee
7b
Stan Swartjes
7b
Carry Cobussen

8a
Susanne Hijmans

8a
Lily Verbruggen

8b Maressa Versteegen

8b Lincy
van Nuland

8a en 8b
Marijn van der Linden

Plusgroep
Bianca Tax

Onderwijsondersteuners

De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijsgevend personeel tijdens het lesgeven, maar ook bij de voorbereiding van de lessen.

Hannie Segers

Elly Felten

De administratief medewerker verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de directie. Daaronder valt bijv. de financiële administratie en leerlingenadministratie en het doen van bestellingen. De ouders kunnen bij haar terecht voor betalingen, algemene informatie, briefjes, etc.

De conciërge ontlast de leerkrachten van een heleboel zaken, zoals kopiëren,  reparaties, tuinonderhoud, koffie en thee verzorgen, boodschappen en nog veel meer

De facilitair medewerker is belast met het schoonhouden van de school.

 Administratie
Carin Stevens
 Conciërge
Jos Reijnen
Conciërge
PeterHendriks
Facilitair
medewerker
Jacqueline Kobus

Facilitair
medewerker
Jeroen Peters