Time-out, schorsing en verwijdering

Voor wie is dit protocol bedoeld:

Kans & Kleur kent een protocol time-out, schorsen en verwijderen voor alle scholen binnen de stichting.

Deze regeling treedt in werking als er sprake is van ernstig wangedrag door een leerling, waarbij de veiligheid en het welbevinden van medeleerlingen, leerkracht(en) en de betrokken leerling zelf niet meer gewaarborgd kan worden.

Het protocol treedt in werking:

  • Nadat is gebleken dat de school specifieke sancties onvoldoende effect hebben op het gedrag van de leerling;
  • Wanneer kinderen aanhoudend wangedrag of storend gedrag vertonen en hiermee de veiligheid van zichzelf en/of van anderen in het gevaar brengt;
  • In extreme situaties, waarbij de aanwezigheid van de leerling als lichamelijk of psychisch bedreigend wordt ervaren door medeleerlingen en / of medewerkers;
  • Ernstig wangedrag van de ouder(s) waardoor de ouders een bedreiging vormen voor de orde, rust en/of veiligheid op school;
  • Gedrag van ouders waardoor er geen samenwerking mogelijk is waardoor de school het wangedrag van de leerling niet effectief kan aanpakken.

Download het volledige protocol