Vervanging van leerkracht (en wat als er geen vervanging mogelijk is)

Kans & Kleur heeft een helder beleid, afspraken en samenwerkingspartners om zorg te dragen voor vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Kans & Kleur werkt samen met CPV Ingenium en overige hierbij aangesloten besturen hard aan het beschikbaar hebben en houden van voldoende vervangingsmogelijkheden. Door het lerarentekort blijkt het echter steeds vaker moeilijk of soms onmogelijk vervanging te regelen.  

In dit stuk beschrijven we hoe we in deze situatie handelen. Deze items komen aan bod:  

–  De mogelijkheden voor een school om invallers te vinden.
–  Hoe te handelen indien geen invaller te vinden is.  

Dit protocol sluit aan op het vervangingsbeleid van Kans & Kleur. In het vervangingsbeleid vind je de visie, uitgangspunten, beleid, werkwijzen, vervangingsmogelijkheden en bijbehorende contractsvormen.  

 Dit protocol kent de volgende uitgangspunten en streefdoelen:  

  • de collega’s van de zieke leerkracht ervaren zo min mogelijk werkdrukverhoging;   
  • de kwaliteit van het onderwijs blijft gewaarborgd; 
  • voor iedereen geldt dat ze hun taak goed moeten kunnen blijven uitvoeren.  

HET INZETTEN VAN INVALLEERKRACHTEN 

Als een leerkracht ziek is, verzoekt de schoolleiding de vervangerspool CPV Ingenium om inzet van een vervanger. Indien geen vervanger beschikbaar is, bekijkt de schoolleiding of een van de medewerkers op school bereid is om (extra) te werken of dat er mogelijkheden zijn om de schuiven in roosters. De schoolleiding voert dit in in VABO. 

Nb. Directieleden, intern begeleiders en onderwijsondersteuners worden alleen bij uitzondering ingezet om op hun werkdagen groepen op te vangen. Het is onze visie dat iedereen zijn taak goed moet blijven uitvoeren. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het onderwijs blijven waarborgen. 

Om dezelfde reden zullen we geen onbevoegden voor de groep zetten.  

Uit principiële overwegingen zetten wij geen leerkrachten vanuit uitzendbureaus in. 

 Leerkrachten dragen er zorg voor dat de klassenmap op orde is zodat in geval van ziekmelding van een leerkracht, de groep door de invalleerkracht kan worden overgenomen. Alle relevante informatie van de groep is schriftelijk voorhanden. 

HOE TE HANDELEN WANNEER ER GEEN INVALLEERKRACHT TE VINDEN IS? 

Leerjaar samenvoegen of kinderen verdelen 

De organisatie van ons onderwijs biedt verschillende mogelijkheden, afhankelijk van of er wel of niet gewerkt wordt in leerjaren en instructiegroepen.  

 In de groepen 1-2 kunnen de kinderen één dag verdeeld worden over de andere groepen 1-2. Bij de groepen 1-2 is dit wel afhankelijk van de groepsgrootte. Gedurende het jaar wordt bekeken of deze mogelijkheid nog reëel is. 

In de leerjaren 3 t/m 8 kan de keuze gemaakt worden om in een grotere groep te werken. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen, de dynamiek van de groep en de bezetting van het leerplein.. De inzet van instructiegroepen en verwerking op het leerplein is dan beperkt. Mocht er langer geen invaller beschikbaar zijn, dan wordt de groep opgesplitst in twee groepen en wordt verzocht om één van deze twee groepen thuis te houden voor een dag of dagdeel. 

 Per groep ligt een “noodprogramma voor minimaal één dag” (inclusief inlogcodes digitale programma’s). Elke groep volgt gewoon zijn eigen dagprogramma, de toegevoegde kinderen passen zich zoveel mogelijk aan dat programma aan. Wanneer mogelijk werken kinderen aan hun eigen weektaak.

We kiezen ervoor om bovenstaande maximaal 1 dag te doen omdat de kwaliteit van het onderwijs geschaad wordt wanneer we dit voor een langere periode zouden doen en omdat dit sterk werkdruk verhogend is voor de leerkracht die de toegevoegde kinderen krijgt. 

Vrij geven 

Wanneer er een moment komt dat dat we geen oplossing meer hebben om de kinderen op te vangen, of de oplossing schadelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, zal er door de directeur worden besloten om een groep vrij te geven. Wanneer dit plaatsvindt, geldt dit in principe voor 1 dag. Om ervoor te zorgen dat alle groepen een gelijkwaardig aantal lesuren krijgen kan er na die dag gewisseld worden; een andere groep krijgt dan vrij.

Wanneer een groep vrij is omdat er geen vervanging is, nemen we de volgende punten in acht: 

  • Wanneer aan een klas vrij wordt gegeven, moet de school opvang regelen voor leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden;  
  • Wanneer mogelijk krijgen de kinderen werk mee naar huis voor één dag (noodprogramma inclusief inlogcodes) 
  • Het is fijn wanneer kinderen thuis werk van school kunnen maken, maar we realiseren ons ook dat we dit niet mogen verwachten van degene die de kinderen thuis of elders opvangt. 
  • We melden het aan het college van bestuur 
  • In ParnasSys worden de leerlingen afgemeld onder de noemer ‘geoorloofd afwezig’  
  • Het is niet noodzakelijk om de inspectie of leerplichtambtenaar te informeren over het naar huis sturen van een groep i.v.m. ziekte. 

Onderwijs op afstand 

Wanneer een groep voor langere tijd geen leerkracht heeft, of wegens andere redenen (bv Corona) niet naar school kan, schakelen we over op onderwijs op afstand. Dit is alleen mogelijk wanneer er een leerkracht beschikbaar is om dit te verzorgen. Organisatie onderwijs op afstand staat beschreven in het document “scenario’s onderwijs op afstand”.