Vierjarigen

Het uitgangspunt is dat kinderen die vier jaar worden altijd worden aangenomen, tenzij de aannamefactoren van toepassing zijn. Daarnaast verwachten we het volgende van de kinderen:

  • zindelijk zijn
  • verstaanbaar of te begrijpen; er moet communicatie mogelijk zijn (verstaanbaar geldt niet voor direct instromende kinderen uit het buitenland
  • Handelbaar en te corrigeren zijn
  • Verdraagzaam zijn; agressief gedrag kan een onoverkomelijk bezwaar zijn
  • Enigszins zelfstandig kunnen functioneren (voldoende mate van zelfredzaamheid)

Kinderen die vier jaar zijn geworden, komen de dag na hun verjaardag naar school. Voor die tijd krijgen zij de gelegenheid te wennen aan de groep waarin het kind geplaatst wordt. De kinderen mogen hiervoor 5 dagen meedraaien in de groep waarin zij geplaatst worden.

Wordt uw kind 4 jaar in de laatste vier weken voor de zomervakantie, dan overleggen wij met u of uw kind nog voor de zomervakantie geplaatst wordt of in het nieuwe schooljaar.

Kinderen die in de eerste week na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen gelijk bij aanvang van het schooljaar starten.

Ongeveer twee maanden voor de verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging om op school te komen. Vanaf 4 jaar mag uw kind de hele dag naar school. Wanneer u dit echter voor uw kind te vermoeiend vindt, kunt u in overleg met de leerkracht afspreken dat uw kind eerst halve dagen komt. De verjaardag kan uw kind nog vieren op de peuterspeelzaal of kinderopvang, zodat er een duidelijke afsluiting en overgang plaatsvindt.

Meestal vindt er een kennismakingsgesprek plaats als ouders zich oriënteren op het Zuiderpad. Mede op basis daarvan kan de groepsindeling gemaakt worden.
Ouders kunnen na de uitnodiging om te komen wennen, bij de toekomstige leerkracht een gesprek aanvragen voor een kennismaking na schooltijd. Tijdens dat gesprek kunnen tevens afspraken voor de wendagen gemaakt worden. Zijn er bijzonderheden rondom uw kind dan kan er tevens tijdens de kennismaking een afspraak gemaakt worden voor een gesprek waar uw kind niet bij aanwezig is.